شهر فرنگ http://rse2011.mihanblog.com 2020-04-02T09:42:53+01:00 text/html 2019-11-18T12:22:34+01:00 rse2011.mihanblog.com ... مخاطب خاص 01 http://rse2011.mihanblog.com/post/989 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#cc0000">ای درد و درمان من از من چرا رنجیده ای</font></div> text/html 2019-01-02T00:18:20+01:00 rse2011.mihanblog.com ... خانه سالمندان - قسمت چهارم http://rse2011.mihanblog.com/post/986 <p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s;">قسمت اول</span></font></p><div style="text-align: center;"><a href="http://rse2011.mihanblog.com/post/983" target="" title="" style="text-align: start;"><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"></p></a><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><a href="http://rse2011.mihanblog.com/post/984" target="" title="" style="text-align: start;"><font color="#ff0000">قسمت دوم</font></a></span></p><font color="#ff0000"><a href="http://rse2011.mihanblog.com/post/985" target="" title=""></a></font><a href="http://rse2011.mihanblog.com/post/984" target="" title="" style="text-align: start;"><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="3">قسمت سوم</font></p><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"></p></a><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"></p><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">----------------</span></p></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;"><font color="#3333ff">صحبت های&nbsp; آیدین و حمید:</font></span></div><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><div style="text-align: center;"><br></div></font><p></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">حمید ببین چی پیدا کردم؟</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><span color="blue" style="">-</span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">چی هست؟</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">یه دقیقه سرتو از لپ تاپ در بیار اینو ببین!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><span color="blue" style="">-</span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">اّآآآآآآآآآآآآه !! چیه آیدین! {اصولا حمید پشت کامپیوتر یکم اخلاقش تند میشه!!}</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">اینو ببین!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><span color="blue" style="">-</span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">خب این چیه اون وقت؟!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">نگاه کن! یه کاغذ خیلی قدیمیه.خیلی شبیه یه....یه...</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><span color="blue" style="">-</span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;"><span color="blue" style="">&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">یه نقشه گنجه.میخواستی همینو بگی؟!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">آره دقیقا!!{با ذوق بسیار}</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><span color="blue" style="">-</span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">برو آیدین! این بچه بازیا از من و تو گذشته!! گنج چیه! نقشه گنج کدومه آخه پیرمرد!!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">اگه باشه چی؟! خوب ببین نقشه ی همین جاست!!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><span color="blue" style="">-</span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">بده ببینم....راست میگیا! ولی خب چرا فک میکنی نقشه گنجه؟</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">نمیدونم حمید! ولی یه حسی بهم میگه این یه کاغذ معمولی نیست!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><span color="blue" style="">-</span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">اصن اینو از کجا پیدا کردی؟</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">پشت خونه یه عالمه کاغذ باطله بود بین اونا پیداش کردم</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><span color="blue" style="">-</span><span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;"><span color="blue" style="">&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">بعد اون وقت از میون یه عالمه کاغذ باطله به قول خودت چجوری صاف رفتی همین کاغذو برداشتی؟؟</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">همین دیگه!! چون این یه کاغذ معمولی نیست!! چرا بین این همه آدمی که اینجان من باید این کاغذو پیدا کنم؟ اینا همش نشونن</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">بزار نقشه رو درست حسابی ببینم</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">بگیرش!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><span dir="RTL"></span>-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>{بعد یه مدت کوتاه!!}این گوشه چندتا عدد نوشته!!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">کو؟ .....اِ آره..... حالا این عددا ینی چی؟</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">نمیدونم.</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">خب حالا چی کار کنیم؟</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">نظرت چیه که از یکی بپرسیم؟!!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">ینی یکی دیگه هم شریک کنیم؟</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">آخه الان که چیزی معلوم نیست از الان به فکر سهم و این چیزایی!!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">خب حالا فک می کنی کی ازین کدا سر دربیاره؟!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 18pt 0.5em 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>{حمید به فکر فرو میرود}</span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">چیزی به نظرت نیومد حمید؟</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">بریم پیش بهزاد!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">ها! چرا اون؟</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">مگه یادت نمیاد که اون عشقه تاریخ بود؟!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0cm 36pt 8pt 0cm; text-indent: -18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">-<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="">آره راست میگیا! ....چون چاره ی دیگه ای نداریم بریم!!</span><span dir="LTR" style=""></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 18pt 0.5em 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">آیدین و حمید داشتن همراه نقشه میرفتن به سمت اتاق بهزاد که نگار اونا رو دید و ازون جایی که نگار یکم کنجکاو بود و جزو سمپادی های موذی بوده نقشه رو تو دست آیدین دید و اومد جلو !!</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 18pt 0.5em 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">پرسید اون چیه آیدین؟؟</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 18pt 0.5em 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">آیدین با دیدن نگار نقشه رو قایم کرد ولی خب سخته بخوای از نگار چیزی رو قایم کنی به خاطر همین نشونش داد!!</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 18pt 0.5em 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">نگار گفت من میدونم این عدد ها چه معنی ای میده!!</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 18pt 0.5em 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">آیدین و حمید با تعجب به هم نگاه کردن و همزمان گفتن : خب ینی چی؟</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 18pt 0.5em 0px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style=""><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff">نگار یه لبخند زد و ....</font></span></p><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak" color="#3333ff"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></font><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-12-31T21:20:06+01:00 rse2011.mihanblog.com ... خانه سالمندان - قسمت سوم http://rse2011.mihanblog.com/post/985 <a href="http://rse2011.mihanblog.com/post/983" target="" title=""><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000"><span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s;">قسمت اول</span></font></p><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"></p></a><a href="http://rse2011.mihanblog.com/post/984" target="" title=""><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">قسمت دوم</span></p><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"></p></a><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">----------------</span></p><div style="overflow: hidden;"></div><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">بعد از&nbsp;<span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s;">کمی تا قسمتی</span>&nbsp;استراحت در حیاط ، به اتاقش برگشت ، ولی یک آن چشمش به چیزی افتاد ...</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">حمید داشت با&nbsp;<span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s;">لپ تاپ</span>&nbsp;کار می کرد.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">- «ای نامرد! سیستم داشتی و به ما نگفتی!؟»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">- «مگه تو نداری؟»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">- «نه بابا! مال من خراب شد، به پسرمم میگفتم واسم بگیر میگفت الآن پول نداره اجاره خونشو بده، چه برسه به اینکه 25میلیون بده واسه من&nbsp;<span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s;">لپ تاپ</span>&nbsp;بگیره!»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">با هم نشستند و غرق شدند در دنیای&nbsp;<span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s;">اینترنت</span>. خاطره ها را مرور می کردند و راستی، چقدر خاطره ...!</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">آیدین نگاهی به وبلاگشانداخت.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">بازدید امروز: 1 نفر</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">بازدید دیروز: 0 نفر</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">آخرین پست: 29 تیر 1396 ، خداحافظ همه.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">اشک از چشم هردوشان سرازیر شد. چه کسی فکر می کرد روزی عزیز دردانه ی آیدین به آن حال و روز بیافتد.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">با هم به حیاط رفتند تا کمی حال و هوایشان عوض شود.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">کمی قدم زدند ، آرام شدند. حمید روی نیمکت نشست.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">آیدین بازهم به زندگی اش فکر می کرد ، به&nbsp;<span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s;">پسر</span>ش ، به عروسش ، کـ تنهایش گذاشتند. بغض را حتی می شد از آهنگ قدم زدنش فهمید.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">وقتی کمی آرام شد، متوجه شد خیلی از نیمکت دور شده است.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">برای اینکه سریع تر به اتاقش برود از راه حیاط پشتی رفت.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">با قدم های آهسته به سمت پشت ساختمان می رفت کـ ناگهان متوجه چیزی شد.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">زیر چراغ برق کلی کاغذ باطله ریخته بود. اما یک کاغذ قدیمی ، کهنه و نیم سوخته جلب توجه می کرد.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">کاغذ کهنه را برداشت.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">چیزی کـ می دید را باور نمی کرد.</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">- «نکنه نقشه گنجه!!!»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">- «اِ آره! نقشه گنجه!»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">- «حتماً سرکاریه»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">- «ولی اگه نباشه چی!»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">- «اِ! اینکه آدرس همینجاست» «نقشه همینجاست!»</font></p><p style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak" color="#000099">- «واای! اگه&nbsp;<span style="cursor: pointer; transition-duration: 0.3s;">حمید</span>&nbsp;بفهمه از خوشحالی ذوق مرگ میشه!!»</font></p> text/html 2018-12-30T23:22:19+01:00 rse2011.mihanblog.com ... خانه سالمندان - قسمت دوم http://rse2011.mihanblog.com/post/984 <p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><a href="http://rse2011.mihanblog.com/post/983" target="" title="" style=""><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000">قسمت اول</font></a></p><p dir="rtl" style="text-align: right; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">----------------</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">آیدین ، به دوستان ، اتاق ، پنجره و خورشیدی کـ به شدت می درخشید نگاه کرد و پس از مدتی رفت تا اتاق خودش را ببیند.</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0.5em 0px;"></p><div style="text-align: center;"><font color="#000099" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099"><div style="text-align: center;">اتاق ها دو نفره بود ، مردها در یک ساختمان و زن ها در یک ساختمان دیگر بودند، سالن غذا خوری ، سالن اصلی برای استراحت و تفریح سالمندان ، و یک حیاط بزرگ ...</div></font><p></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">حمید تنها بود ، آیدین نیز [به قول کیانا!] !</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">با اصرار حمید ، آیدین به اتاق حمید منتقل شد.</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">تخت آیدین کنار پنجره بود ، به قول حمید «پنجره مونس خوبیه ، خوبیش اینه کـ هر چی درد و دل کنی گوش میکنه و اصلا" غر نمیزنه!»</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">آیدین به پنجره نگاه کرد ، دنیایی کـ دیگر در آن از فعل مستقبل استفاده نمیشد ، همه ی فعل ها ماضی بعید بودند.</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">فک میکرد ، نه به اینکه چرا او باید اینجا می بود و چرا پسرش او را به خانه سالمندان آورده بود ، به این فکر میکرد کـ چرا چنین مدت طولانی ای را از دوستانش غافل بوده.</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">... و خوشحال بود کـ خانه سالمندان برایش جای غریبی نیست ، خانه سالمندانی پر از آشنا.</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">تا به خودش آمد ، شب شده بود ، خورشید دیگر نمی درخشید.</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0.5em 0px;"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">سرش را برگرداند ، حمید را دید با لبخندی بر لب و اشک های بر گونه هاش. نمیدانست کدام را باور کند.</span></div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099"><div style="text-align: center;">علت را پرسید.</div></font><p></p><p dir="rtl" style="margin: 0.5em 0px;"></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">«فردا اول مهره ، نوه ـم پریا اولین روزیه کـ میره مدرسه. میدونم الآن از فکر مدرسه خوابش نبرده! دوست داشتم کنارش باشم ، ولی الآن 7 ماهه ندیدمش» هیچکس علت علاقه حمید به 7 را نمیدانست!</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">حمید ادامه داد: «بعد از مرگ ستاره قطبیم*&nbsp;حال زندگی کردن نداشتم ، ولی با بدنیا اومدن پریا ، من دوباره به زندگی برگشتم ، همه ی عشق و وجودم شده نوه ـم»</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">با یک لبخند [ مثه :) ] گفت: «آیدین جان ، این درد همه ماست ، حسرت گذشته&nbsp; و کنار خانواده بودن چند وقت یه بار میاد سراغ ما ، کاش زندگی Ctrl + Z داشت ، ولی خب زندگی مثل آب توی لیوان ترک خورده می مونه ، بخوری تموم میشه ، نخوری حروم میشه! از زندگیت لذت ببر ، حتی در اینجا ، چون در هر صورت تموم میشه»</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">حرف های حمید آرومش می کرد.</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">حال راحت می توانست بخوابد.</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">خورشید به شدت درخشید ، آیدین بیدار شد و خواست حمید را با یک لیوان آب بیدار کند کـ دید سر جایش نیست!&nbsp;</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">از اتاق بیرون آمد ، کسی در راهرو نبود! اصلا" انگار از هیچکس خبری نبود!</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">به سمت سالن اصلی رفت ، در را باز کرد.</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">و باز هم یک شگفتی جدید، برایش جشن تولد گرفته بودند!!</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">فکرش را هم نمی کرد کسی یادش باشد ، آخر وقتی پسرش جشن تولدش را فراموش کرده بود ، از یک مشت پیرزن و پیرمرد چه انتظاری میرفت؟</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">هیما ، ارشد زنان خانه سالمندان ، گفت:</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">« جشن تولدتو صبح گرفتیم ، چون خودتم صبح به دنیا اومدی دیگه!</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">هفتاد سال پیش همین موقع داشتی گریه می کردی!</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">الآن داری گریه میکنی!!</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">یعنی تو این هفتاد سال هیچ تغییری نکردی!؟»</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">همه صبحانه را خورندن و کیک را ، و میوه ها را و از همه مهمتر مغز یکدیگر را ...</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">بعد از صبحانه رفتند تا در حیاط گشتی بزنند ، خانه ی سالمندان بزرگ بود ، جایی کـ صمیمیت و دوستی غوغا میکرد ، جایی کـ ما در دنیای بزرگتر ماشینی ـمان نمیبینیم.</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#000099">بعد از کمی تا قسمتی استراحت در حیاط ، به اتاقش برگشت ، ولی یک آن چشمش به چیزی افتاد ...</font></p><p dir="rtl" style="margin: 0.5em 0px;"></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak" color="#000099">ک.ف : ستاره قطبی ستاره ای است پر نور که راه&nbsp; را نشان می دهد. در اینجا مظور همسر منه که با نور و روشنایی که داره راه رو به من گمشده ی دریای عشق نشون میده!!!</font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak" color="#000099"><br></font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 0.5em 0px;"><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(255, 255, 255);">قسمت های بعدی به زودی ...</span></p><div><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large; background-color: rgb(101, 222, 249);"><br></span></div> text/html 2018-12-30T00:27:36+01:00 rse2011.mihanblog.com ... خانه ی سالمندان - قسمت اول http://rse2011.mihanblog.com/post/983 <p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">ساعت 3 بعد از ظهر، خورشید به شدت می درخشید، از خیابان های شلوغ گذر می کردند و به سمت مقصدی کـ دوستش نداشت حرکت. در خیابان ماشین عروسی به چشم می خورد کـ در حال صرف فعل «دیدن» به وسیله ی بوق خود بود!</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">امروز ، انتهای شهریور سال 1445 است و مسلما" انتظار نداشت کـ خانواده اش روز تولدش را فراموش کنند ، اما انتظار این کـ او را درست در همین روز به خانه ی سالمندان انتقال دهند هم نمیرفت!</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">آیدین چشم دوخته بود به شیشه ی اتوموبیل (کـ بعد ها متوجه شد شیشه پایین بوده!) و به گذشته ی پر فراز و نشیب خود فکر می کرد. به زندگی ، به تئاتر ، به کمی تا قسمتی طنز ، کـ زمانی تمام (البته تمام ِ تمام هم نه! حدود 70 درصد) زندگی اش بود.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">در آن یک ساعتی کـ در ماشین بود ، تمام زندگی اش از جلوی چشمش عبور کرد.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">یادش بخیر.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">به در ورودی آسایشگاه سالمندان رسیدند.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">پیاده شده و وارد آسایشگاه شدند.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">آیدین ، پسرش و عروسش وارد آسایشگاه شده و پسرش با مدیر آسایشگاه گرم صحبت می شود.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">به حرف های پسرش گوش نمی دهد ، چون برایش مهم نیست. به هر حال او قرار است از خانه ای کـ در آن پسرش را بزرگ کرده بیرون می شد و از آن روز ، یعنی روز تولد 70 سالگی اش در خانه ای جدید و با هم سن و سال های خودش زندگی می کرد.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">چه زندگی ِ خسته کننده ای! حتی از دانلود یک فیلم با اینترنت اکسپلوره هم خسته کننده تر است!</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">کمی در اتاق مدیر آسایشگاه منتظر ماند، پس از مدتی حرف های پسرش هم تمام شد و پسر و عروسش از مدیر آسایشگاه خداحافذی (!) کردند و بیرون رفتند. آیدین هم با چشم های خود آن ها را بدرقه کرد.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">آیدین روی صندلی نشسته و مدیر کنار میز ایستاده بود (و خورشید هم به شدت می درخشید!) .</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">آیدین به همراه خانوم طاعتی ، مدیر آسایشگاه ، رفت تا اتاقش را ببیند ،&nbsp; ... و دوستان جدیدش را</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">«تا کی باید اینجا بمونم؟» آیدین می پرسد.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">«چقدر زود از اینجا خسته شدی!» پاسخ می شنود.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">آیدین سوالش را تکرار می کند و اینبار خانوم طاعتی با لحنی سرد (حدود 3 درجه سانتی گراد) پاسخ می دهد: «تا هر وقت کـ پسرت پشیمون بشه.» (و این یعنی تا همیشه)</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">به پشت در اتاق می رسند. گویی چند نفر پشت آن در منتظر هستند ، منتظر یک شخص جدید ، شاید آشنا ، شاید غریبه.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">در را باز می کند.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">و آن صورت بی حس (تو مایه های ":|" ) دوباره رنگ می گیرد.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">آنچه می دید باور نمی کند.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">«از کل بچه های کمی تا قسمتی طنز فقط تو مونده بودی!» حمید با خوشحالی بیش از اندازه ای می گوید!</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">آیدین دوستانی جدید نیافته بود.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">دوستانی قدیمی را بازیافته بود. (این بازیافت با اون بازیافت خیلی فرق میکنه آ)</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066">آیدین چشم میدوخت ، به دوستانش ، به اتاق ، به پنجره ، و به خورشید، کـ به شدت می درخشید.</font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#000066"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0.5em 0px;"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000" size="4">قسمت های بعدی به زودی ...</font></p> text/html 2018-12-26T18:59:52+01:00 rse2011.mihanblog.com ... اجرای زنده آهنگ «کودکی» پرواز همای در رویداد صبح خلاق تهران http://rse2011.mihanblog.com/post/981 <div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Koodak" style="" color="#000099" size="3">جمعه 21 اردیبهشت، پرواز همای پس از سخنرانی خود با موضوع «بازی» در یازهمین رویداد صبح خلاق تهران که همزمان با جشن یکسالگی این رویداد در تهران بود، قطعه شعری جدید برای مخاطبان این رویداد با آواز خود ارائه کرد به نام «کودکی»</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; white-space: pre-wrap;"><font style="" face="Mihan-Yekan" size="3" color="#333399"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: right; white-space: pre-wrap;"><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#333399">من عاشق‌ترین مرد روی زمینم // هنوز عشق پاک تو مونده رو سینم زمونه گذشته، تو رفتی من اما // هنوزم تو این کوچه‌ها در کمینم هنوزم مثل بچگی‌ها همین‌جا // سر کوچمون منتظر می‌نشینم زمانی که از مدرسه بر می‌گردی // فقط لحظه‌ای خنده‌هاتو ببینم دوباره واسه حلقه کردم به موهات // گلای توی باغچمون رو بچینم تو با خنده از من بگیری گُلا رو // من از ترس و وحشت عرق رو جبینم آره من هنوز از نگاهت می‌ترسم // همینم اگه خوب اگه بد همینم من عاشق‌ترین مرد روی زمینم // برا من همین خواب و رویا قشنگه خوشم با خیالت تو ای نازنینم // من عاشق‌ترین مرد روی زمینم من عاشق‌ترین مرد روی زمینم // هنوز عشق پاک تو مونده رو سینم زمونه گذشته، تو رفتی من اما // هنوزم تو این کوچه‌ها در کمینم هنوزم مثل بچگی‌ها همین‌جا // سر کوچمون منتظر می‌نشینم زمانی که از مدرسه بر می‌گردی // فقط لحظه‌ای خنده‌هاتو ببینم فقط لحظه‌ای خنده‌هاتو ببینم...</font></span></div> <div id="15458635516616009"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/OkJpr/vt/frame"></iframe></div></div> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(10, 10, 10); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"><br></span></div> text/html 2018-12-26T18:46:55+01:00 rse2011.mihanblog.com ... آهنگ قدیمی دوران کودکی http://rse2011.mihanblog.com/post/980 <div style="text-align: center;"><div class="vone__desc" style="text-align: center; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 2; overflow-wrap: break-word; font-family: IRANSans, tahoma, arial;"><font size="3" style="" color="#3366ff">درباره این کلیپ یکی گفت : یادش بخیر... برای بچه هایی که پدرهاشون توی جنگ </font><font size="3" style="" color="#cc0000">شهید</font><font size="3" style="" color="#3366ff"> شدند بود....یادمه یکی از همکلاسیهای دبستانم که پدرش آخرای جنگ </font><font size="3" style="" color="#ff0000">شهید</font><font size="3" style="" color="#3366ff"> شد همش میگفت: گریه نمیکنم من که شاد نباشه دشمن.... اگرچه سن و سالش کم بود... ولی مرد بود... هیچ وقت ندیدم برای پدرش گریه کنه ولی همیشه غم داشت...این آهنگ خیلی روش تاثیر گذاشته بود.... به خاطر اینکه فکر میکرد اگه گریه کنه صدام ملعون خوشحال میشه خیلی فشار غم را تحمل میکرد ولی گریه نمیکرد و فکر میکرد با گریه نکردنش میتونه حال صدام را بگیره....حتی وقتی تنهایی فقط خودش</font></div><div><br></div></div><div id="15458625921649732"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/cQ7mR/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2018-12-26T16:08:08+01:00 rse2011.mihanblog.com ... ... http://rse2011.mihanblog.com/post/978 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="3" color="#333399">هر چی جلو ننه ی حمید گرفتیم كه نیاد داخل غسالخونه، نشد. پیرزن یه التماسای از ته جیگر كرد زد ما هم گریه انداخت. حمیدو تكه تكه بود. نمیخواسیم ببیندش. غسلشم نشده بود بیدیم. تو حلقش خورد شده ی صفحه كیلومتر سی جی در میومد هنو. وُ روغنوبنزینِ كادیلاك بعد دو روز هنو چُر میكرد ازش. خلاصه جلودار ننه ش نشدیم، زوری اومد داخل. رفت سمتِ سنگ و بند كفن باز كرد. خیییلی سیلش كرد. ساكت سیلش كرد. دیگه گریه نداشت كه بكنه. یواش گفت : ننه... ننه میفهمُم صدام میفهمیا... ننه اگه امشو اُرسُ پُرست كردن اگه ایرادت گرفتن، چه خدا خودش، چه نكیر منكراش، بوگو باشه شما درس میگینا ... ولی ننه م ازُم راضیه. بوگو ننه م گفت: خدایا مو از حمیدو راضیُم! خدایا در حقُم كم ننهاد هیچوقت!.</font></div><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#333399"><div style="text-align: center;">بنظرم مث حمیدو، اگه وقت نكردین، حال نكردین، پسند نكردین هیچ مذهبی رو، حداقل قلب ننه تون تسخیر كنین. قلب پدرتون. قضیه تمامه.</div><div style="text-align: center;">اگه اضافه اومد، راه داد، عامو...خاله...خالو.&nbsp;</div><div style="text-align: center;">بعد اگه بشه همسایه ی ایوری، همسایه اووری؛ خو معركه ن.&nbsp;</div><div style="text-align: center;">در بالاترینِ مراتبش، اگه شدی كه به غریبه ای رسیدی و بی دلیل دوستش داشتی، تو در بازیِ هستی</div><div style="text-align: center;">جُفت شیش محسوب میشی و شاخِ عارفا و اشراقیا رو حاكم كوت كردی آغا؛ حاكم كوت كردی خانم.&nbsp;</div></font> text/html 2018-12-25T22:12:04+01:00 rse2011.mihanblog.com ... گفت دانایی که گرگی خیره سر ( باصدای داریوش) http://rse2011.mihanblog.com/post/979 <!-- Begin ParsTools.com Mp3 Player Code --><audio controls="" src="https://s12.123apps.com/aconv/d/s12RLRUBMrv.mp3" volume="70">Your browser does not support the audio element.</audio><a href="http://parstools.com" title=""></a><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﮔﻔﺖ ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ: ﮔﺮﮔﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺳﺮ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﻫﺴﺖ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺮ ﺑﺸﺮ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﻻ‌ﺟﺮﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﺳﺖ ﭘﯿﮑﺎﺭ ﺳﺘﺮﮒ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ، ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﮒ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﺯﻭﺭِ ﺑﺎﺯﻭ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﮒ ﻧﯿﺴﺖ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﺻﺎﺣﺐِ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺩﺍﻧﺪ ﭼﺎﺭﻩ ﭼﯿﺴﺖ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﺍﯼ ﺑﺴﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﻧﺠﻮﺭِ ﭘﺮﯾﺶ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﺳﺨﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﮔﻠﻮﯼ ﮔﺮﮒ ﺧﻮﯾﺶ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﻭﯼ ﺑﺴﺎ ﺯﻭﺭﺁﻓﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺩﻟﯿﺮ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﮔﺮﮒِ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﯿﺮ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﻫﺮﮐﻪ ﮔﺮﮔﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ می شوﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭘﺎﮎ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﻭآﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﮔﺶ ﺧﻮﺭَﺩ ﻫﺮﺩﻡ ﺷﮑﺴﺖ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﮔﺮﭼﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﮔﺮﮒ اﺴﺖ!</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﻭﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﮔﺶ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮﯼ ﮔﺮﮒ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺟﺎﻥ ﮔﺮﮔﺖ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ!</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﻭﺍﯼ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﮒ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ پیر</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺮﯼ٬ ﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻫﻤﭽﻮ ﺷﯿﺮ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﻑِ ﮔﺮﮒ ﭘﯿﺮ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﮔﺮ یکدگر ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩَﺭَﻧﺪ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﮔﺮﮒ ﻫﺎﺷﺎﻥ ﺭﻫﻨﻤﺎ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﻧﺪ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻥ ﺩﺭﺩﻣﻨﺪ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﻭﺁﻥ ﺳﺘﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺮﻡ ﺍﻧﺪ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﮔﺮﮒ ﻫﺎﺷﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎﯾﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻧﺪ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻏﺮﯾﺐ</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3" color="#000099">ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻋﺠﯿﺐ؟</font></p></div> text/html 2018-12-24T15:48:24+01:00 rse2011.mihanblog.com ... بَمبوله http://rse2011.mihanblog.com/post/977 <ul class="k59kT" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; list-style: none; -webkit-box-flex: 1; flex-grow: 1;"><li class="gElp9 " role="menuitem" style="text-align: center; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: -5px -2px 0px 0px; padding: 5px 2px 6px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; position: relative; width: 270px; overflow-wrap: break-word;"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;"><img hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/7928866341/1lk.jpg" alt=""></span></div></li><li class="gElp9 " role="menuitem" style="text-align: center; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: -5px -2px 0px 0px; padding: 5px 2px 6px 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; position: relative; width: 270px; overflow-wrap: break-word;"><font face="Mihan-Koodak" style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;" size="3" color="#000099"><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">یه بَمبوله ئی-بر وزن زنگوله=بادكنك- تو شانسی بود، باد نشده قد بشقاب بود. بادش كه میكردی قد گونی برنجی میشد. همه شانسی میخریدن به امید بردنِ او.</span></div><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">مو بالاخره پولام جمع شد و عقب وانت بار نشستم رفتم بازار خرمایی ها و یه بسته بمبوله ی شانسی خریدم كه كاسبی كنم. سه هفته از تابستون گذشته بود و خیلی دیر شده بود. همی كه خریدمش، هنوز ده قدم ورنداشته بودم كه یه بچه ی عربی از پشت گفت: میفروشم؟!</span></div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">برگشتم تا یه بچه باریكِ قلمی ایه. با سر كچل نشسته بود كنار ننه ش وسط بازار. ننه ش عبای عربی سرش بود و نایلون خارجی دست دوم میفروخت.</span><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">&nbsp;</span></div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">گفتم: ها میفروشم. ننش زد پس گردنش بعد رو به مو گفت: خودش پول نداری... یالا روح!</span><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">&nbsp;</span></div></span><div style="text-align: center;"><span style="text-align: left; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">باریكِ قلمی بنا كرد تند تند عربی حرف زدن با ننه ش. ننه ش محل سگشم نذاشت، بنا كرد خودشو تو گِل پلكوندن. وسط بازار. لای نایلونای ننه ش! ننه هر چی زور زد چاره ش نكرد. مو هم بموله ها گرفته بودم سمتش كه خوب ببینهُ یوقت خشمش كم نكنه! خلاصه كه ننه تسلیم شد. با یه میلیون فحش و دندون كروچه پنج تومن داد دس نی قلیون كه بیاد چراغ اولمو روشن كنه و كاسبی م آغاز بشه. پنج تومن ازش گرفتم و برگِ انتخاب رو گرفتم سمتش، دست گذاشت رو یكی از خونه هاش. گفت: اینو میخواهی!</span></div><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">گفتم: چششم پسر خوب.</span><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">&nbsp;</span></div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">در آوردم. شماره سی و یك بود. حالا باید بمبوله شماره سی و یكو از رو صفحه پیدا میكردم و میدادمش. اومدم بدم، كمرم تیر كشید. لاله ی گوشم داغ شد و بازار تو چیشم موج ورداشت. سی و یك، شاه بمبوله ی شانسی بود. مواِه خر نمیدونستم كه قبل از اولین فروش باید شماره شاه بمبوله رو خودم از تو شانسی بردارم و بعد خودشو جداگونه چهل تومن بفروشم. اگه بدادمش برفت، عینِ صدوچهل تای باقی ش رو دلم و رو دستم باد میكرد. باااد. اینا كه میگم تو یكو نیم ثانیه ن.</span></div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">باریكِ قلمی، حالا منتظرن كه دست مو بره تو صفحه و سی و یكو بدمش. تا نگو بیشرف از قبل میفهمیده شماره غول، كدومشه و مو در عنفوان بیزنس، خورده م به تور گرگ وال استریت.</span><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">&nbsp;</span></div></span><span style="text-align: left;"><div style="text-align: center;"><span style="font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">حالا چیش تو چیشیم و هنو اشكای كه بخاطر پنج تومن ریخته و جای شقه ی كشیده ی ننه ش تو صورتشن. مو هم تمام روزای كه زور زدم تا سیصد تومن جمع كنم هی دور تند میاد جلوم. میخواستم سر كچلشو بكنم تو دهنم و بُكُرچونم. میخواستم گردنش بخورم. دلم میخواس ننه ش تو همی مرحله باز پشیمون بشه و حمله كنه پنج تومن از تو دستم برداره. حتی فحشمم میداد بداد.. قلمی كه دید مو خشكم زده گفت: چرا اینقدر دارَم فكر میكنم؟؟</span></div></span></font><div class="P9YgZ" style="font: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: baseline; -webkit-box-align: center; align-items: center; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative; -webkit-box-pack: justify; justify-content: space-between;"><div class="C7I1f " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0); font: inherit; vertical-align: baseline; -webkit-box-align: stretch; align-items: stretch; box-sizing: border-box; display: flex; -webkit-box-orient: horizontal; -webkit-box-direction: normal; flex-direction: row; flex-shrink: 0; position: relative; width: calc(100% - 28px);"></div></div></li></ul><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#cc0000">بقیه پست ادامه مطلب&nbsp;</font></div> text/html 2018-12-22T18:51:57+01:00 rse2011.mihanblog.com ... عشق اینجوریه http://rse2011.mihanblog.com/post/976 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">اونایی که ده بیستا اهنگ دارن یعنی اهل حالن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">ولی اونی که فقط یه دونه داره .... </font><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000">تلخه</font><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#cc0000">عشق</font><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000099"> اینجوریه ....</font></div> text/html 2018-12-18T12:53:57+01:00 rse2011.mihanblog.com ... تیزر فیلم «وای آمپول» http://rse2011.mihanblog.com/post/975 <div id="15451502255334985"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/2X5FG?data[rnddiv]=15451502255334985&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-11-03T07:11:05+01:00 rse2011.mihanblog.com ... شیطنت دختر پسرا حسن جون http://rse2011.mihanblog.com/post/973 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/AWV8U/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2017-06-14T14:10:30+01:00 rse2011.mihanblog.com ... یه شبایی http://rse2011.mihanblog.com/post/971 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; background-color: rgb(51, 0, 51);"><font color="#ffffff">یه شبایی هست که اگر هم صحبت نداشته باشی مثلِ شبِ قدر می‌شن! هزار سال طول می‌کشن! ولی نه معنوی! خیلی اجرایی و عملی پیرت می‌کنن!&nbsp;</font></span></div> text/html 2017-06-13T14:09:00+01:00 rse2011.mihanblog.com ... شب قدر http://rse2011.mihanblog.com/post/970 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#33cc00">حتی شب قدر هم،شب بخشایش حق الناس نیست،مگراین كه ناس ببخشد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#33cc00">امشب از خدا بخواهیم،دل كسانی كه عامدانه به آن ها ظلم كرده ایم را نرم كند وگرنه...</font></div> text/html 2017-06-13T14:06:50+01:00 rse2011.mihanblog.com ... شبای قدر http://rse2011.mihanblog.com/post/969 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#33cc00">ولی اگه به شب قدر و احیا اینا اعتقاد دارین و میرین واسه دعا؛یادتون باشه این شبا فقط بیدار موندن نیست این شبا برای بیدار شدن خودمونه</font></div> text/html 2017-05-31T06:26:05+01:00 rse2011.mihanblog.com ... بلاتکلیف ترین آدم http://rse2011.mihanblog.com/post/968 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 51);">خدابیامرز میگفت.. بلاتکلیف ترین آدم اونیه که نه کنار میاد، نه کنار میذاره..</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-05-29T07:14:07+01:00 rse2011.mihanblog.com ... عاشقانه قسمت 9 http://rse2011.mihanblog.com/post/964 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2017-05-28T21:17:41+01:00 rse2011.mihanblog.com ... آخرین پناه http://rse2011.mihanblog.com/post/962 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 51);">اونی که تشویقت میکنه با خانواده بد باشی رفیقت نیست.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 51);">جو‌ زده رفتار نکنید. اولین و آخرین پناه همین خانوادست. هرچند که رو مخ باشن</font></div> text/html 2017-05-26T15:19:33+01:00 rse2011.mihanblog.com ... ولی این رمضون نیست http://rse2011.mihanblog.com/post/963 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3" color="#ffffff">ولی این رمضون نیست. رمضون همون بود که روزا کوتاه بود. خل بازیای رضا عطاران بود و صدای مجید اخشابی. پدربزرگ هنوز قوت داشت و روزه میگرفت.&nbsp;</font></span></div> text/html 2017-05-26T15:16:00+01:00 rse2011.mihanblog.com ... عامل اصلی عدم پیشرفت http://rse2011.mihanblog.com/post/961 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">هرکی رو آوردن دورهمی ازش پرسیدن سخت بود معروف شدن؟ گفت خانواده خیلی مخالف بود ولی تونستم. مثکه تو ایران خانواده ها عامل اصلی عدم پیشرفتن</span></div> text/html 2017-05-21T16:44:22+01:00 rse2011.mihanblog.com ... حال دیگران http://rse2011.mihanblog.com/post/955 <div style="text-align: center;"><font color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="4" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">‏زیادی رعایت &nbsp;كردن حال دیگران &nbsp;باعث میشه گاهی خود آدم ضرر كنه ..!</font></div> text/html 2017-05-20T08:42:51+01:00 rse2011.mihanblog.com ... امیدوار به زندگی http://rse2011.mihanblog.com/post/958 <span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; text-align: center; background-color: rgb(255, 204, 51);">بعضى وقتا یه شاخه از یه گیاهى رو بزارین تو آب تا ریشه بده فقط به این دلیل كه رشدش شمارو به زندگى امیدوار كنه، حالا هرچقد تنها.&nbsp;</span> text/html 2017-05-18T16:39:36+01:00 rse2011.mihanblog.com ... اخلاق http://rse2011.mihanblog.com/post/953 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">‏متعجبم از شمایی که دم از اخلاق میزنی اما اخلاقیات و زیرپا میزاری و دیگران و مسخره میکنی! حالا اون فرد میخاد منفورترین آدم روی کره زمین باشه!</span></div> text/html 2017-05-17T16:33:04+01:00 rse2011.mihanblog.com ... راننده تاکسی http://rse2011.mihanblog.com/post/951 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">ترسناکتر از زنی که دیگه غر نمیزنه راننده تاکسی ای هست که دیگه تحلیل سیاسی نمیکنه&nbsp;</span></div> text/html 2017-05-16T16:42:35+01:00 rse2011.mihanblog.com ... اضافی بودن http://rse2011.mihanblog.com/post/954 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">‏ایشالا هیچ آدمی تو هیچ جمعی احساس اضافی بودن نکنه، لامصب حسش حتی از مرگم بدتره</span></div> text/html 2017-05-16T16:35:46+01:00 rse2011.mihanblog.com ... دوس دخترم http://rse2011.mihanblog.com/post/952 <div style="text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0); font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium;">یه بارم داشتم تو قطب شمال با دوس دخترم را میرفتم یهو عموم اینا رو دیدم كه داشتن آدم برفی درس میكردن &nbsp;</span></div> text/html 2017-05-16T16:31:54+01:00 rse2011.mihanblog.com ... موفقیت http://rse2011.mihanblog.com/post/950 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; background-color: rgb(255, 204, 0);">‏وقتی که بفهمی افرادی هستن که منتظرن بخوری زمین و کلی خوشحال بشن،</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">&nbsp;خیلی انگیزت برای موفقیت بیشتر میشه تا زمانی که صرفا برای موفقیت تلاش میکنی. </font></div> text/html 2017-05-14T15:52:16+01:00 rse2011.mihanblog.com ... ﺗﺮﺱ http://rse2011.mihanblog.com/post/949 <div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻫﻮ ۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐه سرعت شیر ۵۷کیلومتر در ساعت ﺍﺳﺖ.</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">ﭘس ﭼﻄﻮﺭ ﺁﻫﻮ ﻃﻌﻤﻪی شیر می‌شود؟</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">"ﺗﺮﺱ" ﺁﻫﻮ ﺍﺯ ﺷﮑﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ سنجیدن فاصله خود با شیر مدام به "پشت ﺳﺮ" ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ...</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ همین سرعتش بسیار کم می‌شود...</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">تا جایی که شیر میتواند به او برسد!</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">یعنی ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﯼ ﺷﯿﺮ ﻧﻤﯽشود!</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">ﺍﮔﺮ ﺁﻫﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ شیر به نیرویش ایمان دارد؛ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻃﻌﻤﻪ ﯼ ﺷﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ!</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ نیز ﻫﺴﺖ...</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ایمان نداشته باشیم</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">و در طول زندگی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻧﮕﺎﻩ کنیم</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">و به مرور خاطرات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﻢ...</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﻋﻘﺐ میمانیم...</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">ﻭ ﻫﻢ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ...</font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></font></div><div><font size="3" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">""زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است""</font></div> text/html 2017-05-09T15:39:52+01:00 rse2011.mihanblog.com ... پولدار بودن http://rse2011.mihanblog.com/post/948 <font size="4" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">‏پولدار بودن حتی تو تخیل هم قشنگه. مثلا من یه لحظه داشتم فکر می‌کردم میلیاردرم</font><div><font size="4" style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><br></font></div><div><font size="4" style="background-color: rgb(255, 204, 0);">&nbsp;نیم ساعته دنیارو گشتم الانم برگشتم خونه یه دوش میگیرم میخوابم </font></div>